Uncategorized

ՈՒՐԱԽ ԽՈՀԱՆՈՑ

Նպատակը

  • Ծանոթություն արևելյան խոհանոցին

Խնդիր

  • Արևելյան կերակրատեսակների պատրաստում

Ընթացք

  • Հետաքրքիր կերակրատեսակների որոնում
  • Աշխատանք նոր բառերի հետ
  • Աշխատել  բանավոր խոսքի վրա
  • Լուսանկարել պատրաստման ողջ ընթացքը և ստեղծել տեսանյութեր

 Արդյունք

  • Օտարալեզու տեսանյութերի պատրաստում
  • Բառապաշարի հարստացում

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s