Uncategorized

Ճանաչենք Իրանը

Նպատակը

  • Ծանոթություն իրանական ճարտարապետությանը

Խնդիր

  • Այցելություն Կապույտ մզկիթ, Կոնդի մզկիթ

Ընթացք

  • Ճամփորդությունների կատարում
  • Տեղում տեղացիներից տեղեկությունների հավաքագրում
  • Տեսանյութերի ստեղծում

 Արդյունք

  • Տեսանյութերի պատրաստում

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s